You are here: Начало » Активни Проекти » Застъпнически кампании
Сряда, 01 Дек 2021

Застъпнически кампании

Е-мейл Печат ПДФ

 


Застъпническа кампания 2021В условията на Covid основните акценти на кампанията ще бъдат свързани с условията на живот на децата с бъбречни увреждания в страната.

 

 

 

 


Застъпническа кампания 2020Основните акценти  на която са:


1. Водене на кореспонденция за възприемане на законодателни промени за осигуряване чистотата на санитарните помещения в учебните заведения.

 

2.Осигуряване на диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в детските градини и учебните заведения.

 

 

3.Кореспонденция за възприемане на законодателни промени в :


Наредба №8 от 3 ноември 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

 

 

 

 

 


Застъпническа кампания 2019Основните акценти  на която са:


1. Водене на кореспонденция за възприемане на законодателни мерки за осигуряване чистотата на санитарните помещения в учебните заведения.

 

2.Осигуряване на диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в детските градини и учебните заведения.

 

3.Провеждане на семинари с участието на педагози и  медицински специалисти от детски ясли и градини, като форма за превенция на бъбречни увреждания и заболявания.

 

 

 

 

 


Застъпническа кампания 2018

 Основните акценти  на която са:


1. Водене на кореспонденция за възприемане на законодателни мерки за осигуряване чистотата на санитарните помещения в учебните заведения.

 

2.Осигуряване на диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в детските градини и учебните заведения.

 

3.Провеждане на семинари с участието на педагози и  медицински специалисти от детски ясли и градини, като форма за превенция на бъбречни увреждания и заболявания.

 

 

В секция Новини можете да видите информация за изпратените писма и участия в срещи.


 

 

 

 


Застъпническа кампания 2017

 Основните акценти  на която са:


1. Водене на кореспонденция за възприемане на законодателни мерки за осигуряване чистотата на санитарните помещения в учебните заведения.

 

2.Осигуряване на диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в детските градини и учебните заведения.

 

3.Провеждане на семинари с участието на педагози и  медицински специалисти от детски ясли и градини, като форма за превенция на бъбречни увреждания и заболявания.

 


В секция Новини 2017 можете да видите информация за праведения семинар.

 

 

 

 


Застъпническа кампания 2016
Основните акценти  на която са:


1.Проведени на поредица от срещи с представители на институциите за представяне на предложенията и препоръките относно чистотата на санитарните помещения на участниците в проект "Чисти санитарни помещения в учебните заведения предизвикателство или грижа за детското здраве.


2.Водена на кореспонденция и проведена на среща за промяна на Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015, по отношение на

 

  • Заложеният минимален брой мивки в Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015.


  • Регламентираният в чл.122, ал.1, т.2 от Наредба № 4 от 2005 борд „на тоалетните мивка за възрастни на височина от пода 0,8 m, за юноши - 0,7 m, в детските градини - 0,6 m, в детските ясли - 0,4 „ не е съобразен с физиологичните особености на децата в начална форма на обучение.


  • В Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 трябва да се регламентира видът на изделието, което ще се монтира в тоалетна клетка, а не това да зависи изцяло от възложителя.

 

 

 

В секция Новини 2016 можете да видите информация за изпратените и получени писма от представители на Министерство на здравеопазване, Министерство на образованието и МРРБ.

 

 

 

 

 

 


Застъпническа кампания 2015
 

 

Проектът Чисти санитарни помещения. Предизвикателство или грижа за детското здраве. се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Проектът има за цел да " овласти уязвимата група в подготвянето на примерен текст към нормативен документ.Родители,страни пряко засегнати от провежданото лечението и обучението–медицински специалисти и учители, както и представители на заинтересовани от проблема институции – РЗИ,МЗ,МО могат да го поставят публично и да предприемат подходящи дейности за решаването му.В рамките на проекта ще бъдат проведени три фокус групи,ще се определи работната група, ще се подготви примерен текст към нормативен документ, който ще се представи на вниманието на МЗ и МО,за прилагане."

 

Текущ: от месец юни до месец декември 2015 година

Финансиране:
В рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., можете да видите на:www.ngogrants.bg.

 

 

 

 


Застъпническа кампания 2014Основните акценти  на която са:


1.Промяна на Наредба 3 за здравните кабинети в детските заведения и училища


„ В проекто закона е заложено, към дейностите които извършва медицинския специалисти работещ в здравния кабинет, да бъде включено задължението да подпомага процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания.."

Относно предложението на Асоциацията в „Талона за проведен профилактичен преглед“ да бъде „включен допълнителен текст за необходимостта от спазване на диетичен режим на хранене на детето/ученика, считаме,че няма причина, поради която, предложението Ви да не бъде включено.“
2.Изготвяне на стандарт за санитарните посещения в училищата.


„Тези стандарти се утвърждават с наредби на министерство на здравеопазването и с тях се регламентира качеството на медицинска помощ...

Министерство на здравеопазването счита, че при разработването на нормативен документ /наредби/ по Закона на здравето или Закона за народната просвета, който се отнася за здравните изисквания в учебните заведения,и който включва задължителен минимум здравни изисквания към тях, в т.ч. към санитарните помещения и съоръжения,биха могли да се заложат принципни текстове, които най-общо да посочват изисквания за устройството и за поддържането на хигиена в санитарните помещения...“


 


3.Вноса на медикамента Infectotrimet


„..лечебните заведения, в които се провежда лечение на деца с бъбречни увреждания са запознати с условията и реда за предписване и отпускане на неразрешени лекарствени продукти, определени по Наредба №10 и следва да предприемат действия съобразно разпоредбите на наредбите .....“


 


4.Диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в учебните заведения


„Храната в тези обекти се предлага по предварително изготвени седмични менюта,разработени в съответствие с изискванията на съответната наредба и с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене....

..От технологична гледна точка не съществува проблем за замяна на продукт в определена рецепта поради специфични здравословни проблеми...“

 

 


Пълният текст на писмото от Министерство на здравеопазване можете да видите тук

 

 


 


Застъпническа кампания 2013 годинаОсновните акценти  на която са:


 

1. Внос на медикамента Infectotrimet


В отговор  на МЗ се посочва, че " В условията на пазарна икономика не съществуват механизми , които да задължат притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт да предприеме действия за разрешаването му в страната и да го предлага в аптечната мрежа."

 

2.Промени в Наредба 3 за здравните кабинети в детските градини и училища

 

Пълният текст на писмото можете да видите тук.

 

 


Комисията по здравеопазване към НС, изпрати копие на писмото до г-жа Андреева – Министър на здравеопазването ,


с изх № КЗ 339-00-10 от 04.09.2013 година - относно вноса на продукта Infectotrimet и промени на Наредба 3 за здравните кабинети в детските градини и училища.

 

 

Пълният текст на писмото можете да видите тук.

 
Застъпническа кампания 2012 година

 
Основните акценти  на която са:


1.Промени в приложение № 1 на Наредба 39 от 2004 за профилактичните прегледи при децата - касаещи децата с аномалии на отделителната система.


В Държавен вестник 100 от 15.12.,2012 година, след множество писма и настояване от страна на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания, МЗ прави промяна в приложение № 1 към чл. 4 от Наредбата 39 от 2004 година за профилактичните прегледи., с която включва "ехографско изследване на отделителна система -еднократно на 6-месечна възраст" , като част от подлежащите профилактичните прегледи за деца.

 

Министър

Десислава Атанасова

 

Проведена е среща с г-жа Десислава Атанасова - председател на Здравната комисия към НС и представители, взели участие в проeкт „Интегрирано образование на практика! Инициатива, която по аргументиран начин ще постави на вниманието на институциите образователните проблеми на децата с хронични бъбречни заболявания в предучилищна възраст.”


В рамките на срещата бе представена събраната и обобщена информация.

 

В резултат на проведения разговор с –г-жа Атанасова:


  • Предстои организирането на среща с представители на здравната комисия към Народното събрание за обсъждане на аргументите относно необходимостта от провеждане на профилактични прегледи на децата до 1 година за установяване наличието на бъбречно увреждане или заболяване;
  • Запознаване на представители на Здравната комисия към Народното събрание с необходимостта от предлагане на препарата Инфектотримет в аптечната мрежа на страната, както и нуждата от промяна на Наредба 3 – за обзавеждане на медицинските кабинети в детските градини и училища;


 

2.Въвеждане на диетично хранене за децата с бъбречни заболявания в учебните и детски заведения

 

Проведена среща на 27.01.2012 година ъзраст.”, с представители на Столична община и г-жа Албена Атанасова - зам. кмет по здравеопазване, социални дейности и интеграция на хора с увреждания.


Специалистите от Столична община ще обмислят единствено възможността за осигуряване на диетично хранена на децата с бъбречни увреждания и заболявания в учебните заведения.

 

 

 

3.Застъпническа дейност по проект „Интегрирано образование на практика! Инициатива, която по аргументиран начин ще постави на вниманието на институциите образователните проблеми на децата с хронични бъбречни заболявания в предучилищна възраст.”,са проведени срещи на :

 


  • 04 януари 2012 година среща с представители на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ към МОМН, в която са представени  установените при дискусии с родители основни проблеми на децата с бъбречни заболявания в детските градини и училища, така и реални мерки и подходи за тяхното решаване.
  • 28 декември 2011 година среща с представители на Дирекция „Образование“ към Столична община, в която са постави акцент върху проблемите на семействата на деца с бъбречни заболявания при осигуряване на реален достъп и образование на децата в детските градини на територията на Столична община.