You are here: Начало » За Родители » Здравеопазване » Законодателни промени 2014
Сряда, 01 Дек 2021

Законодателин промени в здравеопазването

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

 

 

 

 

Уважаеми Родители,


Всеки месец на страницата на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания и на фейсбук страницата „В подкрепа за децата с бъбречни


заболявания“ https://www.facebook.com/RDBZ.ORG,ще се посочват основните промени в законодателството на страната, касаещо здравеопазването.


 

Законодателни промени през 2014 година:1 Медицински стандарт по Нефрология. Текстът можете да видите на:http://dv.parliament.bg/DVWeb/ showMaterialDV.jsp?idMat=83601

 

 

 

 


2.Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83755

 

 

 

 


3.Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82658

 

 

 

 


4.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на

основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82872

 

 

 

 


 

5.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на

лекарствени продукт.


Пълният текст на промяната можете да видите:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82659

 

 

 

 


6.Постановление № 53 от 11 март 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Устройствен правилник - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135654232


Постановление № 53 може да видите на:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83433


 

 

 

 

 

 

 

7.Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Пълният текст на закона

можете да видите на:http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135549536.

 

 

 

Направените промени може да видите на:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83120

 

 

 

 

 

 

8.Наредба за изменение на Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ. Направените промени можете  да видите


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83027

 

 

 

 

 

9. Национална здравноосигурителна каса

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените

продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от

НЗОК.


Пълният текст можете да видите:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83688

 

 

 

 

 

10.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Пълният текст на Наредба 15 от 2005 можете да видите: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504228

 


Приетите промени можете да видите:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82879

 

 

 

 

 

 

11.Договор за изменение и допълнение на Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г.

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84003

 

 

 

 

 

12.Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84033

 

 

 

 

13. Списък на признатите натурални минерални води в Република България.“ - http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84784

 

 

 

 

14. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84709

 

 

 

 

15.Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456306

 

 

 

 

16. Министерски  съвет - " приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване" -

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84607

 

 

 

 

17.Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84851


 

Важно:


„.....В КП № 77 „Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система“ в т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“:

„........в „Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът

„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се изменя така:

„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“

В КП № 82 „Реконструктивни операции в урологията“:

в т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“ текстът се изменя така:

„Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение с ниво на компетентност:

– ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Урология“;

– минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Хирургия – детска хирургия;“

в т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“:

„.....в „Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът

„– шестима лекари със специалност по урология;

или

лекар със специалност по детска хирургия“ се изменя така:

„– четирима лекари, от които двама със специалност по урология;

или

лекар със специалност по детска хирургия“.

24. В КП № 85 „Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност“, т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“:

„....в „Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът

„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се изменя така:

„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“

25. В КП № 86 „Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност“, т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“:

„......в „Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът

„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се изменя така:

„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“

 

 

 

 

18.Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84884

 

 

Важно:


„С тази наредба се уреждат условията и редът за:

1. внос и износ на органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация от и за трети страни;

2. обмен на органи с държави – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;

3. внос и износ на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, предназначени за асистирана репродукция от и за трети страни, наричани по-нататък „репродуктивни клетки

Чл. 2. Внос на органи се разрешава при следните условия:

1. наличие на сключени от Република България договори, в които изрично са посочени условията и редът за внос на органи;

2. органът се предоставя от институция, която е призната по установения в съответната държава ред и прилага всички изисквания за качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции, както и за предоставяне на информацията относно характеризиране на органите и донорите на органи, установени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;

3. в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация е включен подходящ реципиент на съответния орган.

Чл. 3. (1) Внос на органи може да се осъществява от:

1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, което има разрешение за присаждане на съответния вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, което има удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация за присаждане на съответния вид орган и тази дейност е включена в правилника му по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.

(2) За получаване на разрешение за внос на органи ръководителят на лечебното заведение по ал. 1 подава заявление съгласно приложение № 1 до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация за всеки отделен донор, към което прилага:

1. документи, които се изискват съгласно договорите по чл. 2, т. 1;

2. документи за съответствие на институцията, която предоставя органа, с изискванията на чл. 2, т. 2;

3. информация за органа и донора (документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания);

4. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки при внос на органи или част от орган от жив донор.

(3) Изпълнителната агенция по трансплантация разглежда заявлението и приложените към него документи, извършва служебна проверка за съответствие с чл. 2, т. 3, за наличие на договори по чл. 2, т. 1, както и за съответствие на представените документи по ал. 2, т. 1 с изискванията на тези договори.

(4) Изпълнителната агенция по трансплантация издава разрешение за внос по образец съгласно приложение № 2 (в четири екземпляра) или прави мотивиран отказ в срок, съобразен с исхемичното време на органа, но не по-дълъг от 24 часа от подаване на заявлението."

 

 

 

 

 

19.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85087

 

 

 

 

20.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

 

 

Важно:

 

„Чл. 3. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща продуктите по чл. 1, т. 1, 3, 4 и 5 при спазване на следните общи условия:

1. да са предписани и получени при спазване на разпоредбите на ЗЗО, ЗЛПХМ, ЗМИ, Закона за храните (ЗХ) и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

2. да са отпуснати на територията на страната за лица с непрекъснати здравноосигурителни права.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща продуктите по чл. 1, т. 2 при спазване на следните общи условия:

1. да са предвидени за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ;

2. да са предписани и получени при спазване на разпоредбите на ЗЗО, ЗЛПХМ, подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и на съответните национални, регионални и общински здравни програми;

3. да са отпуснати на територията на страната за лица, посочени в съответните национални, регионални и общински здравни програми и в срока на тяхното действие.

(3) Заплащането на лекарствените продукти, МИ и ДХСМЦ се извършва при спазване на закона за бюджета на НЗОК за съответната година.“

„ В а„Чл. 6а. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за лекарствените продукти по чл. 4а, ал. 1, 3 и 5, както и повишеното ниво на заплащане по чл. 4а, ал. 6, считано от 1-во число на месеца, следващ изтичането на дванадесетмесечния период.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща за лекарствените продукти по чл. 4а, ал. 2 и 4, считано от 1-во или 16-о число на съответния календарен месец, в зависимост от датата на подаване на заявлението.“

„чл. 50 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране, приета с ПМС № 340 от 2011 г. (ДВ, бр. 100 от 2011 г.)“ се заменят с „чл. 55 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.)“

 


Пълният текст на Наредбата можете да видите на : http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85673

 

 

 

 


21.Постановление № 139 от 4 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

 


Важно:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 300 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят от Министерството на здравеопазването целево на държавни лечебни заведения – търговски дружества, като средства за капиталов разход за закупуване на дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен или Бекер.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г

 

 

 

 


22.Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека

 

 

Важно:


„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека и условията и редът за водене на регистър на издадените здравни сертификати.

(2) Здравният сертификат по ал. 1 удостоверява, че продуктите и стоките са пуснати на пазара в съответствие с изискванията на националното законодателство и се разпространяват свободно на територията на страната.

Чл. 2. (1) Здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека се издава от главния държавен здравен инспектор по искане на заинтересованите лица.

(2) Здравният сертификат по ал. 1 се издава само за продукти и стоки със значение за здравето на човека, които са произведени в страната.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за лекарствените продукти, дрехите втора употреба, химичните вещества и смеси и медицинските изделия.“

 

 

 

Наредбата можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85815


 

 

 

 

 

23.Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 

Важно:


§ 5. Към настоящите Уловия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продук- ти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 30 от 2014 г.) се създава приложение № 1: „Образец на типово допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ със следното съдържание“


Пълният текст можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85679


Законът за лекарствените продукти можете да видите на: http://lex.bg/laws/ldoc/2135549536

 

 

 


24.Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Важно:


Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните учебни часове в училищата.

Чл. 2. Седмичните учебни разписания трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.

Чл. 3. (1) Седмичните учебни разписания включват дневните разписания за всеки учебен ден от седмицата.

(2) Учебните предмети в дневното разписание се подреждат в последователност, осигуряваща оптимална работоспособност.

(3) В рамките на учебния ден се осигурява минимум един час за учебните предмети от културно-образователните области „Изкуства“, „Бит и технологии“ или „Физическа култура и спорт“ за учениците в основната образователна степен. В случай че учениците се обучават по учебен план, който не предвижда изучаването на учебни предмети от някоя от посочените три културно-образователни области, учебните предмети от останалите (две или една) от тях се разпределят в максимално повече учебни дни.

(4) В рамките на учебния ден се допускат до два предмета от една културно-образователна област.

Чл. 4. (1) Задължителните учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно разписание, не може да са повече от:

1. пет учебни часа за учениците от начален етап на основната образователна степен (I – IV клас);

2. шест учебни часа за учениците от прогимназиален етап на основната образователна степен (V – VIII клас);

3. седем учебни часа в два дни от седмицата за учениците от гимназиален етап на средната образователна степен (IX – XII клас)


 

Пълният текст на Наредбата можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86073

 

 

 

 

25.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

 

 

Важно:


„§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „полиомиелит“ се заличава, а думата „хемофилус“ се заменя с „инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус“.

2. Създава се т. 5:

„5. три приема комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б (ДТКаХепБПиХИБ).“

§ 4. В чл. 20, ал. 2 след думите „отразява в“ се добавя „епикризата или“, а съюзът „и“ след думата „новороденото“ се заменя с „или“.

§ 5. В чл. 24, т. 1 след абревиатурата „РЗИ“ се добавя „или изпращат по електронна поща“.

§ 6. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:“Пълният текст на промените можете да видите: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86198


Наредба № 15 от 2005 можете да видите на:http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504228

 

 

 

26.Постановление № 206 от 18 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г.

 

 

Важно:


§ 1. Създават се чл. 18а и 18б:

„Чл. 18а. За вписване в регистъра по чл. 167г ЗЛПХМ на производител, вносител или търговец на едро с активни вещества се събира такса в размер 500 лв.

Чл. 18б. За вписване в регистъра по чл. 212а, ал. 4 ЗЛПХМ на лице, осъществяващо посредничество в областта на лекарствените продукти, се събира такса в размер 500 лв.“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86742

 

 

 

 


27.Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

 

 


Важно:


„Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване;

2. минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.“

 

 

Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86755

 

 

 

 


27.Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

 

 

Важно:

 

"Правителството на Република България и правителството на Руската федерация, наричани по-долу Страните,

като съзнават отговорността за осигуряване на необходимата квалифицирана медицинска помощ на гражданите на двете държави,като желаят да съдействат за по-нататъшното развитие и задълбочаване на сътрудничеството между двете държави в областта на здравеопазването и медицинската наука,

като признават, че сътрудничеството в областта на здравеопазването ще допринесе за укрепване на приятелските взаимоотношения между двете държави,

се споразумяха за следното:

Член 1

Страните развиват сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука на основата на взаимен интерес и в съответствие със законодателството на всяка от Страните.

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86689

 

 

 

 


28.Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014 – 2015 г.


 


Важно:

 

„УВОД

Настоящият документ представлява Двугодишното споразумение за сътрудничество (ДСС) между Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа и Министерството на здравеопазването на Република България от името на Правителството й за двугодишния период 2014 – 2015 г.

Това ДСС 2014 – 2015 г. е приведено в съответствие с Дванадесетата обща работна програма на СЗО за периода 2014 – 2019 г., която е формулирана с оглед на изводите, направени по време на действието на Единадесетата обща работна програма. Тя предоставя стратегическа визия на високо ниво за работата на СЗО, определя приоритетите и дава цялостна насока за шестгодишния период, започващ през м. януари 2014 г. Тя отразява трите основни компонента на реформата на СЗО: програми и приоритети, ръководство и управление.

Програмният бюджет на СЗО за 2014 – 2015 г. е оформен от страните-членки, които са разгледали и усъвършенствали механизмите за определяне на приоритети и петте технически категории и една управленска категория, върху които сега е структурирана работата на Организацията.

ДСС отразява новата визия на Регионалния офис на СЗО за Европа – „По-добро здраве за Европа“, както и идеите, принципите и ценностите, подкрепящи Европейската стратегическа рамка за здраве и благосъстояние – „Здраве 2020“, приета от Европейския регионален комитет на Шестдесет и втората му сесия.Стратегическата рамка „Здраве 2020“ е една иновативна пътна карта, която определя новата визия на Регионалния офис и подкрепя стратегическите здравни приоритети в Европейския регион за следващите години.

„Здраве 2020“ цели във възможно най-голяма степен да увеличи възможностите за подобряване на здравето на населението и за намаляване на неравенствата в здравеопазването. Тя препоръчва на европейските страни да се обърнат към здравето на населението чрез подходите „цялото общество“ и „цялото правителство“. „Здраве 2020“ подчертава необходимостта от цялостното подобряване на управлението в здравеопазването и предлага пътища и подходи за по-равностойно, устойчиво и отговорно развитие на здравеопазването.

„Здраве 2020“ е формирана на базата на последните данни и е разработена след широки консултации с технически експерти, страните-членки, гражданското общество и партньорски организации.“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86834

 

 

 

 


29.Постановление № 233 от 31 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

 

 


Важно:

 

„§ 2. (1) До 31 декември 2014 г. притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

(2) Започнатите и недовършени към влизането в сила на това постановление процедури за увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, се довършват при условията на ал. 1“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87054

 

 

 

 


29.Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи

 

 


Важно:

 

„§ 5. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) Структурата на центъра се утвърждава от директора и е организирана в направления, секции, лаборатории, отдели и сектори.

(2) В центъра функционират шест направления и три самостоятелни отдела, както следва:

1. направление „Жизнена среда“;

2. направление „Храни, хранене и здраве“;

3. направление „Лабораторни и аналитични дейности“;

4. направление „Промоция на здравето и профилактика на болестите“;

5. направление „Национални здравни данни, международен обмен и електронно здравеопазване“;

6. направление „Управление на системи за класификация и оценка на медицинските дейности“;

7. отдел „Счетоводни и финансови дейности“;

8. отдел „Административно-стопански дейности“ със сектор „База СДО“;

9. отдел „Връзки с обществеността, медийна политика и издателска дейност“.

(3) Към направленията се създават секции и лаборатории, а към отделите сектори.

(4) Разпределението на функциите и дейностите между направленията, секциите, лабораториите, отделите и секторите се определя във вътрешните правила на центъра.““

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87019

 

 

 

 


30.Наредба № 12 от 21 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

 

 


Важно:

 

От биологична гледна точка стерилитет е неспособност за забременяване въпреки редовните сексуални контакти (поне 2 – 3 пъти седмично), неприлагането на мерки за предпазване от бременност и липса на лактационна аменорея. От клинична гледна точка изследването и лечението на стерилитета трябва да започнат:

а) след повече от 18 месеца без настъпване на бременност, ако жената е на възраст до 29 години, а партньорът й – до 39 години;

б) след повече от 12 месеца без настъпване на бременност, ако възрастта на жената и/или партньора й надвишава възрастта по буква „а“.

3. „Бременност с повишен риск (рискова бременност)“ е бременност, при която съществува конкретна заплаха за здравето и живота на бременната (раждащата) и/или концептуса.

4. „Бременност с реализиран риск (патологична бременност)“ е бременност, при която съществува заплаха за здравето и живота на бременната (раждащата) и/или концептуса вследствие изявата на конкретния риск/ове.

5. „Допълнителна медицинска квалификация на специалиста по акушерство и гинекология е квалификация, придобита от лекар, специалист по „Акушерство и гинекология“, която се удостоверява със:

а) документ за завършена форма на продължаващо медицинско обучение;

б) документ за придобиване на друга медицинска специалност освен тази по „Акушерство и гинекология“.

6. „Допълнителен диагностичен метод“ е всеки диагностичен метод, който не е клинично изследване.

7. „Жив плод“ е плод, който проявява признаци на кръвна циркулация. При липса на такива признаци плодът се обозначава като „мъртъв“ “

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86953

 

 

 

 


31.Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“

 

 


Важно:


„Ч1.4. Основни определения, използвани в клиничната специалност „Неонатология“:

1.4.1. Определение за живородено дете – съгласно медицинския стандарт по акушерство и гинекология.

1.4.2. Доносено новородено дете – роденото при срок на бременността 37 пълни гестационни седмици до по-малко от 42 пълни гестационни седмици (259 – 293 дни).

1.4.3. Недоносено новородено дете – роденото при срок на бременността, по-малък от 37 пълни гестационни седмици (по-малко от 259 дни).

1.4.4. Преносено новородено дете – роденото при срок на бременността 42 пълни гестационни седмици или повече (294 дни или повече).

1.4.5. Новородени деца с ниско тегло – тегло при раждането до и включително 2499 грама.

1.4.6. Новородени деца с много ниско тегло при раждане – тегло до и включително 1499 грама.

1.4.7. Новородени деца с изключително ниско тегло при раждането – до и включително 999 грама.

1.4.8. Новородени деца с тегло, ниско за гестационната им възраст – теглото при раждане е под 10 персентил или повече от две стандартни отклонения под средното тегло за съответната гестационна възраст.

1.4.9. Перинатален период – започва от 22-ра пълна седмица (154-ти ден) на вътреутробния живот на плода и завършва след 7 пълни дни след раждането.“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86883

 

 

 

 


31.Наредба № 15 от 28 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“

 


Важно:


„1. Ревматологията е специалност с интернистична насоченост и интердисциплинарен обхват. Ревматологията обхваща разпознаване, диагностициране, консервативно лечение, както и рехабилитация и профилактика на заболяванията на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан. Отличителна черта на специалността е наличието на припокриващи се области със значителен брой други интернистични, хирургични и терапевтични специалности, отразени по-долу.

Основни задачи на медицинската специалност „Ревматология“ са профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на пациенти със следните ревматични болес­ти: възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, заболявания на съединителната тъкан, болести на костите, болести на меките тъкани, болести, причинени от кристали, и наследствени болести на опорно-двигателния апарат“.

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87018

 

 

 

 


32.Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.

 

 


Важно:


„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди таблицата числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

б) в колона 3 на ред І „ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

в) в колона 3 на ред 1 „Здравноосигурителни приходи“ числото „2 795 160“ се заменя с „3 020 160“;

г) създава се ред 1.3:

„1.3. Допълнителни трансфери от централния бюджет 225 000.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди таблицата числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

б) в колона 3 на ред ІІ „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

в) в колона 3 на ред 1 „Разходи“ числото „2 820 020“ се заменя с „3 045 020“;

г) в колона 3 на ред 1.1 „Текущи разходи“ числото „2 520 104“ се заменя с „2 745 104“;

д) в колона 3 на ред 1.1.3 „Здравноосигурителни плащания“ числото „2 472 462“ се заменя с „2 697 462“;

е) в колона 3 на ред 1.1.3.7 „лекарствена терапия при злокачествени заболявания“ числото „145 000“ се заменя със „170 000“;

ж) в колона 3 на ред 1.1.3.8 „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ“ числото „1 017 128“ се заменя с „1 217 128“.“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87153

 

 

 

 


33.Постановление № 241 от 4 август 2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

 

 

Важно:


„В чл. 35 ал. 4 и 5 се изменят така:

„(4) В случаите, когато е разрешен отпуск за временна неработоспособност с определен домашен режим и през този отпуск осигуреният по препоръка на лекуващия лекар или ЛКК се изпрати на балнеолечение, климатолечение и таласолечение, промените в режима се извършват, като издаденият болничен лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се анулират, след което се издава нов болничен лист.

(5) В случаите, когато е разрешен отпуск за временна неработоспособност за домашно лечение и през този отпуск осигуреният по препоръка на лекуващия лекар или ЛКК се снабди с документ за балнеолечение, климатолечение и таласолечение, срокът на който изтича по-късно от срока на разрешения отпуск за домашно лечение, отпускът за временна неработоспособност се продължава от ЛКК, която е разрешила отпуска за домашно лечение, с нов болничен лист – продължение на предходния. Промените на режима по предходния болничен лист се извършват по реда на ал. 4.““

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87158

 

 

 

 


34.Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания


 

Важно:


„Чл. 3. (1) Комисията се състои от 16 членове, в т. ч. председател, определени със заповед на министъра на здравеопазването.

(2) За членове на комисията се определят национални консултанти, лекари с призната медицинска специалност и опит в областта на редките заболявания, представители на държавни институции и обществени организации, имащи отношение към профилактиката, диагностиката, лечението, проследяването и рехабилитацията на редките заболявания, и на представителни организации за защита правата на пациентите.

(3) В комисията задължително участват:

1. четирима представители на Министерството на здравеопазването;

2. седем медицински специалисти;

3. един представител на представителните организации за защита правата на пациентите;

4. един представител на пациентските организации, представящи България в Европейската организация за редки болести EURORDIS, съфинансирана от Европейската комисия.

(4) Представителят по ал. 3, т. 3 се излъчва от всички представителни организации за защита правата на пациентите, за което се представя протокол.

(5) Представителят по ал. 3, т. 4 се излъчва от всички пациентски организации, представящи България в Европейската организация за редки болести EURORDIS, за което се представя протокол.

Чл. 11. (1) Предложения за включване на заболявания в списъка могат да отправят:

1. практикуващи медицински специалисти с призната медицинска специалност;

2. национални консултанти;

3. ръководители на експертни центрове;

4. координатори на референтни мрежи;

5. медицински научни дружества;

6. представителни организации за защита правата на пациентите;

7. пациентски организации, представящи България в Европейската организация за редки болести EURORDIS.

(2) Предложенията се отправят до министъра на здравеопазването и към тях се прилага информация за:

1. определението, наименованието и кода на заболяването;

2. епидемиологични данни за заболяването в Република България и Европейския съюз;

3. оценка на съответствието на заболяването с дефиницията за рядко заболяване съгласно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

4. критерии и алгоритми за диагностициране на заболяването;

5. алгоритми за лечение, проследяване и рехабилитация на заболяването;

6. необходими дейности за профилактика на заболяването, ако такива са приложими;

7. предложения за организация на медицинското обслужване на пациентите и за финансиране на съответните дейности, съобразени с действащата в страната нормативна уредба;

8. описание на опита с конкретни пациенти със съответното рядко заболяване, ако има такъв.

(3) Информацията по ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6 следва да се основава на научни публикации за заболяването от последните пет години, за които се прилага библиографска справка.

(4) Министърът на здравеопазването може да инициира включване на заболяване в списъка, като уведоми съответния национален консултант за подготовка на информацията по ал. 2.“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87157

 

 

 

 


35.Правилник за изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

 


Важно:


„§ 1. Член 57 се изменя така:

„Чл. 57. (1) Директорът на РЗИ може със заповед да награждава служителите на РЗИ за образцово изпълнение на служебните им задължения с отличия.

(2) Условията и редът за награждаване се определят със заповед на директора на РЗИ.““

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87221

 

 

 

 


36.Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие


 

Важно:


„Като взеха предвидМеморандума за разбирателство, подписан на 22 януари 2012 г. между Световната банка и правителството на Република България за партньорство и съдействие при прилагането на Структурните инструменти на Европейския съюз;

Като взеха предвид отправената от Клиента молба към Банката да предостави аналитични и консултантски услуги, изброени в Приложението към това Споразумение, в подкрепа на правителството на Република България при поставянето на основите за реализиране на Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г., като предостави помощ на Министерството на здравеопазването да разработи и оцени варианти в областта на финансирането на здравеопазването за повишаване на ефективността, справедливостта, финансовата закрила и дългосрочната устойчивост на системата на здравеопазването, и което Банката е приела да предостави при сроковете и условията, включени в това Споразумение („Консултантски услуги“);

Като взеха предвид, че аналитичните и консултантските услуги, предоставени от Банката, ще се финансират от средствата по Структурните инструменти на ЕС, предоставени на Република България,

И с оглед на горното страните по това Споразумение се договориха за следното:

1. Назначение. Клиентът възлага, а Банката приема да извърши консултантските услуги по начина, определен в това Споразумение, и със същата грижа и старание, с каквито се отнася към останалите свои аналитични и консултантски дейности. Назначаването на Банката за съветник на Клиента по силата на това Споразумение е неексклузивно и не ограничава Клиента при наемането на други съветници по същите или свързани въпроси.

2. Персонал на Банката. Банката определя по собствена преценка състава на персонала (включително служителите на консултантски длъжности) („Банковия персонал“), който да извърши консултантските услуги. Приложението към това Споразумение съдържа индикативен списък на Банковия персонал, който вероятно ще участва в реализацията на консултантските услуги; Банката обаче си запазва правото по всяко време да назначава друго лице/лица, с равностойна експертиза, в допълнение към или на мястото на някое от включените в този списък лица, когато Банката счете това за необходимо или уместно с оглед на изпълнението на поетите от нея задължения по това Споразумение. Когато Клиентът има основателна причина за неудовлетвореност от работата на някой от членовете на Банковия персонал, той има право да поиска от Банката смяната на това лице/лица. Клиентът е длъжен да предостави на целия Персонал статута, имунитета и привилегиите, предвидени в Учредителния договор на Банката и други приложими международноправни норми. За избягване на всяко съмнение между страните е постигнато разбиране и съгласие, че това Споразумение не поражда трудови или каквито и да било правоотношения между Клиента и Банковия персонал.

1. Консултантски услуги

Освен ако не бъде договорено друго между Клиента и Банката, консултантските услуги ще включват следните дейности и очаквани резултати, както и очаквани срокове за изпълнение:

A. Изготвяне на доклад с описание и анализ на състоянието на финансирането на здравеопазването в България и разработване на предложения за варианти

(a) Банката ще изготви доклад с анализ на текущите и бъдещите предизвикателства пред финансирането на здравеопазването, който ще обхваща събираемостта на приходите, групирането на приходите, заплащането на доставчиците на здравни услуги и въпроси, свързани с управлението, ще очертае последиците от избраните варианти за реформа и ще представи най-важните предварителни условия за изпълнението им (включително от гледна точка на изискванията на здравната информационна система). Докладът ще включва:

(i) Анализ на състоянието на системата за финансиране на здравеопазването; и

(ii) Анализ на ограничен брой подбрани в консултация с МЗ варианти за реформа на политиката, които могат да бъдат разглеждани за реализация през следващите години.

(б) Банката ще подкрепи МЗ при организирането на национална конференция по темата за финансиране на здравеопазването, за представяне на констатациите в доклада и за обсъждане на предвидените варианти за реформа на политиката.

Б.Целева техническа помощ за разработване на проект на план за действие за прилагането в България на плащане по диагностично свързани групи (ДСГ)

(a) Банката ще предостави на МЗ помощ за разработване на проект на план за действие за прилагане на плащания по ДСГ.

В.Подготовка на доклад, съдържащ анализ и препоръки за реформиране на сектора на лекарствените продукти в България

(a) Банката ще направи оценка на нормативната рамка, обществените поръчки, финансирането, реимбурсирането и управлението на лекарствените продукти, включително преглед на политиките и практиките за:

(i) управление и изготвяне на Позитивния лекарствен списък, включително основани на доказателства процедури за изготвяне на списъци и определяне на цени;

(ii) подкрепа за използването на генерични лекарствени продукти и рационално използване на включените лекарства; и

(iii) осигуряване на лекарствени продукти и ценообразуване на оригинални и незащитени с патент лекарства.“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87415

 

 

 

 


37.Постановление № 267 от 29 август 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г.

 


Важно:


„§ 4. В чл. 13, т. 3 думите „организира и осъществява вътрешния финансов контрол и“ се заличават.

§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „продукти“ се добавя „и медицинските изделия“.

2. Точка 6 се отменя.

§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думата „продукти“ се добавя „и медицинските изделия“.

2. В т. 1:

а) в буква „а“ думите „и активни вещества“ се заличават;

б) в буква „б“ след думите „продукти и“ се добавя „разрешения за търговия на едро“;

в) създава се буква „г“:

„г) регистрация на производители/вносители/търговци на едро с активни вещества и регистрация на посредници в областта на лекарствените продукти;“.

3. В т. 2 думата „съгласува“ се заменя с „консултира“.

4. Точка 5 се изменя така:

„5. издава сертификати за Добра производствена практика и сертификати съгласно сертификатната схема на Световната здравна организация;“.“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87682

 

 

 

 


39.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

 


Важно:


„§ 5. В срок до 30 ноември 2014 г. директорът на Националния център за обществено здраве и анализи издава азбучен указател за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия“

 


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87744