You are here: Начало » За Родители » Образование » Законови промени 2014
Сряда, 01 Дек 2021

Законадетелни промени в образованието

Е-мейл Печат ПДФ

 

Уважаеми Родители,


Всеки месец на страницата на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания и на фейсбук страницата „Подкрепа за децата с бъбречни


заболявания“ https://www.facebook.com/RDBZ.ORG,ще се посочват основните промени в законодателството на страната, касаещо образованието. 

Промени през 2014 година:

 

 

1.Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието: 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83823

 

 

 


2.Постановление № 109 от 10 май 2014 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.

 

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84945

 


Важно:


Чл. 1. Утвърждава таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в държавните висши училища през учебната 2014/2015 г. – по висши училища съгласно приложения № 1 – 38.

Чл. 2. Докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.

Чл. 3. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование, граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, съгласно приложения № 1 – 38.

Чл. 4. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от Българската народна банка в деня на плащането.

(2) Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им."

 

 

 

 

3.Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода от 2014 до 2017 г.

 


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84972

 


Важно:


Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия (по-нататък в текста „споразумяващи се страни“),

изхождайки от желанието за подобряване сътрудничеството в областта на науката и образованието,

на основание Спогодбата за културно, образователно и научно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия, сключена на 13 юни 1995 г. в Загреб"

 

 

 

 

4.Постановление № 113 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

 

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85015

 


Важно:


„(1) Екипът за комплексно педагогическо оценяване по чл. 6, ал. 3 се определя за срок една година със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието и включва в постоянния си състав: експерта по интегрирано обучение и специални училища или експерт, на когото е възложено изпълнението на дейностите по интегрирано обучение и специални училища, в регионалния инспекторат по образованието, ресурсен учител, логопед, рехабилитатор на слуха и говора, педагог на зрително затруднени деца и ученици и психолог от съответния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, от съответното специално училище и от съответния логопедичен център, учител от детска градина, от общообразователно или професионално училище, учител – специален педагог от специално училище за ученици с умствена изостаналост, както и лекар, определен от съответния регионален център по здравеопазване. При необходимост по предложение на председателя на екипа в състава могат да се включват и други специалисти.“

В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 след думите „здравословни причини“ се поставя запетая, а думите „не могат да посещават училището“ се заменят с „удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в присъствена форма за“.

2. В ал. 3 след думата „домашни“ се добавя „или болнични“, а думите „лекарска консултативна комисия“ се заменят със „съответна лекарска комисия“.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични условия извън населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират от училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образованието, на чиято територия се намира лечебното заведение за болнична помощ.“

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

„(4) Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични условия извън населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират от училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образованието, на чиято територия се намира лечебното заведение за болнична помощ.“

С чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 думите „здравословни причини“ се заменят със „здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия“ и се поставя запетая.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.“

§ 14. Създава се чл. 84а:

(2) Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми и за които екипът по чл. 37, ал. 3 препоръчва тази форма на обучение.

(3) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план по чл. 101, ал. 6 или 7.

(4) Индивидуалното обучение по ал. 1 се провежда в училището и може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета.

(5) Когато комбинираната форма се организира по индивидуален учебен план, обучението се осъществява по индивидуални учебни програми по чл. 102, ал. 4.

(6) Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на знанията и уменията на учениците чрез текущи проверки.

(7) Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от тридесет на сто от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.“

В чл. 101 се създават ал. 6 и 7:

„(6) Индивидуалният учебен план се разработва за учебната година въз основа на училищния учебен план и може да определя разпределение на учебното време по един или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план.

(7) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребнос­ти може да съдържа само част от учебните предмети, определени в училищния учебен план, а за учениците със сензорни увреждания – и специалните учебни предмети.“

§ 17. В чл. 102 се създава ал. 4:

„(4) В случаите по чл. 101, ал. 6 и 7 за обучението на учениците със специални образователни потребности по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът по чл. 37, ал. 3 съвместно с учителя по съответния учебен предмет разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището.“

§ 18. В § 3а от допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:

„2. „деца и ученици със специални образователни потребности“ са деца и ученици с образователни потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, умствена изостаналост, комуникативни нарушения, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства;“.

 

 

 


5.Постановление № 125 от 20 май 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85170

 


Важно


„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 689 474 лв. чрез бюджетите на съответните общини за общински училища съгласно приложението.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за извършването на приоритетни ремонтни дейности като мярка за подобряване на материалната база в общинските училища по ал. 1.”

 

 

 


6.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85112


 

Важно:


В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионален инспекторат по образование (РИО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РИО.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.“

В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Срокът по ал. 4 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация.“

2. Създават се нови алинеи 6, 7, 8 и 9:

„(6) При признаване на завършен І – VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

1. продължителността на обучението;

2. вида на училището, в което е проведено обучението;

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

(7) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1."

 

 

 

 

7.Постановление № 127 от 22 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г. 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85227


 

Важно


"Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 42 427 132 лв. за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 г.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – 41 330 250 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 698 044 лв.;

3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 131 471 лв.;

4. по бюджета на Министерството на културата – 259 498 лв.;

5. по бюджета на Министерството на отбраната – 5302 лв.;

6. по бюджета на Министерството на правосъдието – 2567 лв.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г."

 

 

 


8.Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85299Важно:

 

"(1) С тази наредба се уреждат условията и редът за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно.

(2) При условията и по реда на тази наредба не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.

Чл. 2. Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

Чл. 3. (1) Право на възстановяване на част от извършените разходи за транспорт имат лицата по чл. 2, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, чието местоживеене и месторабота са в различни населени места.

Чл. 4. (1) При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходи, направени при пътуване на лицата по чл. 3, ал. 1 с обществен автобусен и/или железопътен транспорт или с лични моторни превозни средства.

(2) Пътуванията на правоимащите лица по реда на тази наредба обхващат междуселищните превози от населеното място на тяхното местоживеене до населеното място, в което е местоработата им, и обратно.

(3) Адресът по местоживеене се удостоверява с документ за адресна регистрация по настоящ адрес."

 

 

 


9.Постановление № 132 от 30 май 2014 г. за изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища


 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=3C7495A3112F8D0D413F1F482441CC58?idMat=85422


 

Важно


Постановлението влиза в сила от учебната 2014/2015 година.

 

 

 


10.Постановление № 137 от 31 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.


 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=3C7495A3112F8D0D413F1F482441CC58?idMat=85454

 


Важно


Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 950 015 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – 878 735 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 71 280 лв.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 

 

 


11,Постановление № 140 от 4 юни 2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

 

 

Важно:


„Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г., както следва:

1. намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот.“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование“ с 3 611 846 лв.;

2. увеличение на утвърдените разходи по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Студентско подпомагане“ със сумата по т. 1.“


Пълният текст на наредбата можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85656

 

 

 


12.Постановление № 141 от 4 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училищаВажно:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 284 712 лв. за изплащане на стипендии за образователни резултати от държавни зрелостни изпити по български език и литература и по математика на общинските училища, разпределени съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.“


Пълният текст на наредбата можете да видите: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85657

 

 

 


13.Постановление № 150 от 10 юни 2014 г. за закриване на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ към министъра на младежта и спорта

 

 

Важно:


„Чл. 1. Закрива Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ към министъра на младежта и спорта.

Чл. 2. (1) Дейността, имуществото, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на закрития Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, свързани с програма „Младежта в действие“, преминават към Центъра за развитие на човешките ресурси в рамките на предвидените функции в Правилника за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 107 от 2013 г.).

(2) Извън случаите по ал. 1 функциите, имуществото, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на закрития Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, както и тези, свързани с подпомагането на министъра на младежта и спорта при осъществяване на държавната политика в областта на младежките дейности в Република България, преминават към Министерството на младежта и спорта.

(3) Министърът на образованието и науката и министърът на младежта и спорта да подпишат споразумителен протокол за разпределението на активите и пасивите на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ и да предприемат необходимите действия за извършването на налагащите се промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и на Министерството на младежта и спорта за 2014 г“


Пълният текст на постановлението можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85764

 

 

 


14.Постановление № 157 от 12 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

 

 

Важно:

 

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. в размер 137 295 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавните спортни училища, финансирани от министерството.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“ по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.“

 

Пълният текст на Постановлението можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85868

 

 

 


15. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

 

Важно:


„§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Процедура за оценяване и одобряване на учебник може да се открие при непроменени учебни програми след изтичане на 4-годишен период на използване на учебника в обучението. Процедурата се открива след извършване на анализ и обективна оценка на ефективността и приложимостта на учебниците в учебния процес.“

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават ал. 3, 4 и 5, като в ал. 5 изразът „ал. 2 и 3“ се заменя с „ал. 3 и 4“, а думите „във в. „Аз Буки“ и“ се заличават.

§ 15. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) Изборът във всяко училище се извършва според приложимостта на проектите на учебник от учителите, които преподават учебния предмет за класовете от съответния етап на степента на образование, с изключение на командированите и отсъстващите, поради ползване на законоустановен отпуск.

(2) От всички проекти на учебник всеки учител по ал. 1 избира три и отразява своя избор чрез електронно гласуване в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката.

(3) Учителят осъществява своя избор професионално, обективно и безпристрастно.““

 

Пълният текст на промените в Наредбата можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85835


Пълният текст на наредбата можете да видите на: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467680

 

 

 


16.Постановление № 187 от 4 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г

 

 

Важно:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 465 055 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджетите на общините – 437 779 лв., разпределени по училища и по общини съг­ласно т. І от приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 27 276 лв., разпределени по училища съгласно т. ІІ от приложението.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за подобряване на материалната база и се разходват за изпълнение на програми, разработени от директорите на съответните училища.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 „

 


Наредбата можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86373

 

 

 


17.Постановление № 189 от 8 юли 2014 г. за приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация

 


Важно:


Чл. 1. (1) С наредбата се определят организацията и провеждането на студентските стажове в централните, областните и общинските администрации.

(2) Студентските стажове се провеждат централизирано – по инициатива на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, или децентрализирано – по инициатива на отделна администрация.

(3) Стажовете могат да бъдат присъствени или неприсъствени (дистанционни) в зависимост от изискванията на администрацията, в която се провежда стажът.

(4) Наредбата не се прилага при организацията и провеждането на студентски стажове и практики, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни донори или програми.

Чл. 2. Целта на наредбата е да създаде условия за провеждането на студентски стажове в държавната администрация и да осигури възможности за професионално ориентиране, придобиване на практически опит, знания и умения, които допълват теоретичното обучение на студентите.“


Пълният текст на Наредбата можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86437

 

Наредба за студентските стажове:http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136255630

 

 

 

 

 

18.Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

 


Важно:


„Качество на професионалното образование и обучение

Чл. 9а. (1) Качеството е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.

(2) Институциите по чл. 9 осигуряват качество на професионалното образование и обучение чрез изграждане на вътрешна система за осигуряване на качеството при спазване на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

(3) Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството по ал. 2 се определят в правилника за дейността на обучаващата институция.

(4) Обучаващите институции разработват вътрешната си система за осигуряване на качеството по ал. 2 при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на труда и социалната политика, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на земеделието и храните.

(5) С наредбата по ал. 4 се определят принципите за осигуряване на качеството, изискванията към институциите по чл. 9 за усъвършенстване на процесите за управление на качеството, показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.“


Пълният текст можете да видите на:


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86590

 

 

 

 


19.Постановление № 205 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.

 

 

 

Важно:

 

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 171 531 лв. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища, разпределени съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование“ – 409 727 лв., и бюджетна програма „Училищно образование“ – 1 761 804 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.“


Пълният текст можете да видите на:

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86746

 

 

 

 

 


20.Постановление № 208 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.

 

 

Важно:

 


„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 12 499 956 лв. за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал.

(2) Допълнителните разходи/трансфери по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – 11 112 935 лв., разпределени по общини съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 280 020 лв.;

3. по бюджета на Министерството на културата – 70 000 лв.;

4. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 5921 лв.;

5. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 1 031 080 лв.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Образование“ по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.“


Пълният текст можете да видите на:

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86746

 

 

 

 

 


21.Постановление № 234 от 31 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 

 


Важно:

 


„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 2 000 000 лв. за приоритетни ремонтни дейности като мярка за подобряване на материалната база в държавни и общински училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – 1 056 687 лв., разпределени по училища и по общини съгласно т. І от приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 943 313 лв., разпределени по училища съгласно т. ІІ от приложението.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.“


Пълният текст можете да видите на:

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87055

 

 

 

 

 


22.Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

 

 


Важно:

 


Група Длъжности Минимална основна работна заплата от 1.09.2014 г.

І. Педагогически специалисти с ръководни функции директор на училище, детска градина и обслужващо звено 680 лв.

помощник-директор 630 лв.

ІІ. Педагогически специалисти младши учител, младши възпитател

учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО),

логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател 530 .

старши учител, старши възпитател 555 лв.

главен учител, главен възпитател 590 лв."

 

Пълният текст можете да видите на :

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87500

 

 

 

 


23.Постановление № 262 от 29 август 2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

 

 


Важно:

 


„§ 1. В чл. 94 се създава ал. 3:

„(3) Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове по ал. 1, включва и по един учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито. Този час се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.““


Пълният текст можете да видите на:

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=87675