You are here: Начало » За Родители » Социални програми » Законови промени 2014
Сряда, 01 Дек 2021

Законодателни промени в социалната сфера

Е-мейл Печат ПДФ

 

Уважаеми Родители,

 

 

Всеки месец на страницата на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания и на фейсбук страницата „В подкрепа за децата с бъбречни

заболявания“ ttps://www.facebook.com/RDBZ.ORG,ще се посочват основните промени в законодателството на страната, касаещо социалната сфера.

 

 

Промени 2014 година:

1.Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания


Пълният текст на Закона можете да видите на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478

Направените промени можете да видите на:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83506

 

 

 

 

2. Постановление № 49 от 6 март 2014 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г.

Направените промени можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83282

 

 

 

 

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Пълният текст на наредбата можете да видите на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135544619.

Направените промени можете да видите на:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83248

4.Постановление № 42 от 27 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83160

 

 

 


5.Постановление № 30 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.

Пълният текст на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135541132

Направените промени можете да видите на:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82901

 

 

 


6.Постановление № 33 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Пълният текст на Наредбата можете да видите: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549442559

Постановление № 33 можете да видите на:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82904

 

 

 

 

7.Министерство на труда и социалната политика
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83864

 

 

 


8.Спогодба- за социална сигурност между Република България и Канада -  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84646

 

 

 

 

9.Административна спогодба - между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада -  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84647

 

 

 

 

10.Споразумение за административно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай на трансгранично движение на работници и услуги


Важно:

„1. Това Споразумение има за предмет да организира сътрудничеството между административните служби на страните, подписали Споразумението, които отговарят за борбата с незаконния труд, във връзка с провеждането, от една страна, на превантивни дейности за предотвратяване на социални измами, извършени при предоставяне на работа или при командироване на работници от едната държава в другата и, от друга страна, във връзка с улесняването на контрола по прилаганото социално законодателство в тази рамка.

2. Дейностите на сътрудничество, провеждани с тази двойна цел, се отнасят до следните области:

– проверката на прилагането, в рамките на транснационалната заетост на работници, на предвидените разпоредби в Директива 96/71 ЕО;

– борбата срещу недекларирания труд, по-специално, когато той е резултат от злоупотреба с правния режим на командироване по смисъла на Директива 96/71 ЕО, както и по смисъла на Регламент 1408/71 на Съвета, от 14 юни 1971 г. за социална сигурност (на работниците и на членовете на техните семейства, движещи се в общността);

– борбата срещу практиките на злоупотреба с предоставянето на работна ръка;

– борбата срещу наемането на чуждестранни граждани извън ЕС без разрешения за работа.“


Пълният текст на споразумението можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85754

 

 

 

 

11.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление


Измененията можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86104

 

 

 


12.Постановление № 177 от 27 юни 2014 г. за определяне на размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г.

 

Важно:

Член единствен. Определя еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г. в размер 250 лв.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца.“


Закон за семейните помощи за деца: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920

 

 

 


13.Постановление № 169 от 26 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.


 

Важно:

§ 6. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:

„(1) Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67 и 92 от 2010 г.). Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги се представя в едномесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.“


Пълният текст на Постановлението можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86161


Можете да видите Закона за интеграция на хората с увреждания на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478

 

 

 


14.Постановление № 170 от 26 юни 2014 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.

 

Важно:

„§ 1. В чл. 36, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 5 се изменя така:

„5. дневен център:

а) дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания;

б) дневен център за възрастни хора с увреждания седмична грижа;

в) дневен център за деца с увреждания седмична грижа;

г) дневен център за стари хора;“.

Пълният текст можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86162

Можете да видите Закона за социално подпомагане на: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633

 

 

 


15.Постановление № 179 от 27 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

 

Важно:

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни и психични болести се извършва от ТЕЛК с участието на лекар с призната специалност по очни болести, пневмология и фтизиатрия и психиатрия и от специализираните състави на НЕЛК по очни, белодробни и психични болести.“

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 8 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

2. Създава се ал. 7:

„(7) В случаите по ал. 1, т. 7, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ЛКК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лекуващия лекар, последният прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.““


Пълният текст можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86193

 

 

 


16.Постановление № 188 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.

 

Важно:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер 4 000 000 лв., от които:

1. 3 000 000 лв. за субсидирана заетост по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ към Националния план за действие по заетостта през 2014 г.;

2. 1 000 000 лв. за ведомствена издръжка.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 2. (1) Със сумата 3 300 000 лв. да се увеличат разходите по Политика в областта на заетостта, по бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица“.

(2) Със сумата 150 000 лв. да се увеличат разходите по Политика в областта на трудовите отношения, по бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“.

(3) Със сумата 140 000 лв. да се увеличат разходите по Политика в областта на социалната закрила и равните възможности, разпределени, както следва: 80 000 лв. по бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“ и 60 000 лв. по бюджетна програма „Осигуряване на целева защита за отопление на населението с ниски доходи“.

(4) Със сумата 110 000 лв. да се увеличат разходите по Политика в областта на хората с увреждания, по бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“.

(5) Със сумата 200 000 лв. да се увеличат разходите по Политика в областта на социалното включване, разпределени, както следва: 70 000 лв. по бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“ и 130 000 лв. по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“.

(6) Със сумата 100 000 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма „Администрация“.“

 


Пълният текст можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86374